เทคนิคการอินเตอร์เฟส

(Interface Techniques)

รหัสวิชา 3105-2013  จำนวน  3  ชั่วโมง  หน่วยกิต  2  หน่วยกิต

 

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้เข้าใจเทคนิคการอินเตอร์เฟสไมโครคอมพิวเตอร์ การออกแบบวงจรเชื่อมต่อ การเขียน

โปรแกรมควบคุมการทำงาน การวิเคราะห์และทดสอบข้อมูลและระบบเชื่อมต่อ

2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติการออกแบบวงจรเชื่อมต่อและเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน วิเคราะห์และ

ทดสอบ ข้อมูลและระบบเชื่อมต่อ ให้บริการงานด้านระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์

3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน

และมีจริยธรรมในงานอาชีพ

 

มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะห์และออกแบบระบบงานที่ต้องการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

2. จัดเตรียมและเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน

3. ประกอบและติดตั้งวงจรเชื่อมต่อกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ตามที่ออกแบบ

4. ทดสอบและปรับปรุงชิ้นงาน โปรแกรมควบคุมติดต่อกับวงจรเชื่อมต่อ

5. บำรุงรักษาระบบงานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ การอินเตอร์เฟส มาตรฐานของพอร์ตและบัสต่างๆ  การอินเตอร์เฟสกับหน่วยเอาต์พุต

อินพุตพื้นฐานและการแปลงสัญญาณระหว่างแอนะลอกกับดิจิตอล   โดยผ่านทางพอร์ตขนาน   พอร์ตอนุกรม

การ์ดอินเตอร์เฟสหรือโมเด็ม การอินเตอร์เฟสกับหน่วยความจำ โดยเน้นการบริการงานด้านระบบควบคุมอุปกรณ์

ไฟฟ้าต่างๆ  ด้วยคอมพิวเตอร์